เกี่ยวกับกรุงเทพมาราธอน

ประวัติความเป็นมา

     สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ก่อกำเนิดขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้แก่ประชาชนคนไทยว่า  "ร่างกายของคนเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉย ๆ ถ้าใช้แรงงานให้พอเหมาะพอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรงคล่องแคล้ว ดังนั้น ผู้ที่ปรกติทำการงานโดยไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลังแต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกายให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน" 

     ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ได้มีมติเลือก พล.ต.อ. ชุมพล โลหะชาละ ขึ้นมาเป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรกเป็นผู้บริหาร โดยได้พยายามส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพให้เป็นที่นิยมในหมู่คนไทย ในขณะเดียวกัน สมาคมฯ ได้มีมติที่จะจัดการแข่งขัน "กรุงเทพมาราธอน" (Bangkok Marathon) เพื่อให้เป็นงานมหกรรมการวิ่งมาราธอนประจำปีของเมืองหลวงประเทศไทย ดังเช่นเมืองหลวงหรือเมืองชั้นนำต่าง ๆ ระดับโลก เช่น New York Marathon , Boston Marathon , Chicago Marathon ,  Berlin Marathon , London Marathon และ Tokyo Marathon โดยการจัดการแข่งขันกรุงเทพมาราธอน ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) โดยมีจำนวนนักวิ่งเข้าร่วมงานในครั้งนั้น จำนวน 17,000 คนเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักวิ่งที่เข้าร่วมในปัจจุบัน ซึ่งมีมาจากภูมิภาคต่าง ๆ      
ทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 60 ชาติ จำนวนมากกว่า 40,000 คน 

     "กรุงเทพมาราธอน"  (Bangkok Marathon) คือการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมานับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน พฤศจิกายน เป็นวันจัดงานในทุกรอบปี จึงกำหนดให้เรียกว่า "กรุงเทพมาราธอน" มีบริเวณจัดงาน (จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน อยู่บรเวณถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง หน้ากระทรวงกระทรวงกลาโหม) มีการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวในวัดจัดงาน กล่าวได้ว่าเป็นบริเวณจัดงานที่มีสถานที่แวดล้อมอลังการสง่างาม

ความร่วมมือทุกภาคส่วน

     ในการจัดการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนทุกครั้ง สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารเมืองหลวงของประเทศไทย ที่ถูกนำชื่อมาใช้เป็นการแข่งขันที่เรียกว่า “กรุงเทพมาราธอน” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลาย ๆ องค์กรด้วยกันที่เล็งเห็นว่ากิจกรรมการส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพนี้จะมีส่วนสนับสนุนให้คนไทย มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ ทั่วโลก

ผู้บริหารนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2530

พล.ต.อ. ชุมพล โลหะชาละ

พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2545

พลเอกพิจิตร กุลละวาณิชย์

พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2560

พลเอกมนัส คล้ายมณี

พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน

พลโทสัมพันธ์ ยังพะกูล