ร่วมประชุมสัมมนาในงาน Welcome Global Marathon Projects 2019 จังหวัดเชียงราย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา