มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก